Σύγχρονη Μαρτυρία


Μετεωρίτικοι αντίλαλοι (α' μέρος)

Μετεωρίτικοι αντίλαλοι (α' μέρος)

Α­πό δω ψη­λά, θαυ­μα­στής και λά­τρης των με­τε­ω­ρί­τι­κων βρά­χων, α­γναν­τεύ­ω τους τό­σους και τό­σους τι­τα­νό­λι­θους και τη Με­τε­ω­ρί­τι­κη Πο­λι­τεί­α που κρα­τούν το νου μου, την καρ­διά και τη σκέ­ψη μου ό­λη. Κι η ψυ­χή μου στο ου­ρά­νιο φτά­νει, θαρ­ρώ, και στο Δη­μι­ουρ­γό τα χεί­λη μου ευ­γνω­μο­σύ­νης λό­για ψι­θυ­ρί­ζουν.
Σελίδα: 12