Σύγχρονη Μαρτυρία


Μετεωρίτικοι αντίλαλοι (γ΄ μέρος)

Μετεωρίτικοι αντίλαλοι (γ΄ μέρος)

Τ' Α­γί­ου Πνεύ­μα­τος σή­με­ρα. Με­γά­λη γι­ορ­τή. Λί­γοι α­πο­φά­σι­σαν να κά­νουν τον κό­πο ν' α­νη­φο­ρί­σουν, να πά­νε να γι­ορ­τά­σουν στην Α­γί­α Τριά­δα, στο με­τε­ω­ρί­τι­κο αυ­τό μο­να­στή­ρι, που κα­τά τ' α­να­το­λι­κά της πό­λης μας στέ­κει σκαρ­φα­λω­μέ­νο σ' έ­ναν γι­γαν­τό­βρα­χο.
Μετεωρίτικοι αντίλαλοι (α' μέρος)

Μετεωρίτικοι αντίλαλοι (α' μέρος)

Α­πό δω ψη­λά, θαυ­μα­στής και λά­τρης των με­τε­ω­ρί­τι­κων βρά­χων, α­γναν­τεύ­ω τους τό­σους και τό­σους τι­τα­νό­λι­θους και τη Με­τε­ω­ρί­τι­κη Πο­λι­τεί­α που κρα­τούν το νου μου, την καρ­διά και τη σκέ­ψη μου ό­λη. Κι η ψυ­χή μου στο ου­ρά­νιο φτά­νει, θαρ­ρώ, και στο Δη­μι­ουρ­γό τα χεί­λη μου ευ­γνω­μο­σύ­νης λό­για ψι­θυ­ρί­ζουν.
Σελίδα: 12