Πάσχα


Μεγάλη Παρασκευή

Μεγάλη Παρασκευή

10 Απριλίου 2015
Τό πρω­ί τῆς Με­γά­λης Πα­ρα­σκευ­ῆς, ἀν­τί τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας –εἶ­ναι μί­α ἀ­πό τίς τρεῖς ἡ­μέ­ρες τοῦ χρό­νου πού δέν τε­λεῖ­ται Θ. Λει­τουρ­γί­α- ψάλ­λον­ται οἱ Με­γά­λες Ὥ­ρες καί ὁ Ἑ­σπε­ρι­νός τῆς Ἀ­πο­κα­θη­λώ­σε­ως. Στή διά­ρκεια τοῦ Ἑ­σπε­ρι­νοῦ ἀ­κού­γε­ται τό σχε­τι­κό εὐ­αγ­γε­λι­κό ἀ­νά­γνω­σμα γιά τήν Ἀ­πο­κα­θή­λω­ση τοῦ Κυ­ρί­ου ἀ­πό τόν Σταυ­ρό ἀ­πό τόν Ἰ­ω­σήφ καί τόν Νι­κό­δη­μο, κα­θώς ὁ ἱ­ε­ρέ­ας κα­τε­βά­ζει ἀ­πό τόν Σταυ­ρό, πού βρί­σκε­ται στό κέν­τρο τοῦ να­οῦ ἀ­πό τό προ­η­γού­με­νο βρά­δυ, τό Σῶ­μα τοῦ Κυ­ρί­ου καί τό βά­ζει μέ­σα στό ἱ­ε­ρό πού συμ­βο­λί­ζει καί τόν Τά­φο τοῦ Χρι­στοῦ.
Στήν προδοσία τοῦ Ἰούδα. Λόγος Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Στήν προδοσία τοῦ Ἰούδα. Λόγος Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

8 Απριλίου 2015
Σάν σή­με­ρα ὁ Κύ­ριός μας Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός πα­ρα­δό­θη­κε ἀ­πό τό μα­θη­τή του στά χέ­ρια τῶν Ἰ­ου­δαί­ων. Ἀλ­λά σύ, ἀ­γα­πη­τέ, ἀ­κού­ον­τας αὐ­τό, μήν κυ­ρι­ευ­τεῖς ἀ­πό θλί­ψη, οὔ­τε νά λυ­πη­θεῖς, ἀ­κού­ον­τας ὅ­τι πα­ρα­δό­θη­κε ὁ Κύ­ριος. Κα­λύ­τε­ρα καί στέ­να­ξε καί δά­κρυ­σε, ὄ­χι γιά τόν Ἰ­η­σοῦ πού πα­ρα­δό­θη­κε, ἀλ­λά γιά τόν Ἰ­ού­δα πού πα­ρέ­δω­σε αὐ­τόν.
Με­γά­λη Πέμ­πτη βρά­δυ

Με­γά­λη Πέμ­πτη βρά­δυ

9 Απριλίου 2015

Τήν Μ. Πέμ­πτη τό βρά­δυ ψάλ­λε­ται ὁ πο­λύ­ω­ρος Ὄρ­θρος τῆς Μ. Πα­ρα­σκευ­ῆς πού εἶ­ναι πιό γνω­στός ὡς «ἀ­κο­λου­θί­α τῶν Πα­θῶν». Ὁ λα­ός τήν ἀ­πο­κα­λεῖ «Τά δώ­δε­κα Εὐ­αγ­γέ­λια», ἀ­φοῦ στή διά­ρκεια τῆς ἀ­κο­λου­θί­ας δι­α­βά­ζον­ται δώ­δε­κα εὐ­αγ­γε­λι­κά ἀ­πο­σπά­σμα­τα πού μᾶς πε­ρι­γρά­φουν τά γε­γο­νό­τα τοῦ Πά­θους τοῦ Κυ­ρί­ου μας.

Με­γά­λη Τετάρτη

Με­γά­λη Τετάρτη

8 Απριλίου 2015

α) Το­ῦ νι­πτῆ­ρος, δη­λα­δή τῆς νί­ψε­ως τῶν πο­δι­ῶν τῶν Ἀ­πο­στό­λων ἀ­πό τόν Κύ­ριο.

β) Τοῦ Μυ­στι­κοῦ Δεί­πνου, δη­λα­δή τῆς πα­ρα­δό­σε­ως σέ ἐ­μᾶς ἀ­πό τόν Κύ­ριο τοῦ Μυ­στη­ρί­ου τῆς Θεί­ας Εὐ­χα­ρι­στί­ας.

γ) Τῆς θαυ­μα­στῆς προ­σευ­χῆς τοῦ Κυ­ρί­ου πρός τόν Θε­ό Πα­τέ­ρα Του στόν κῆ­πο τῆς Γεθ­ση­μα­νῆ.

δ) Τῆς προ­δο­σί­ας τοῦ Κυ­ρί­ου ἀ­πό τόν Ἰ­ού­δα.

Σελίδα: 123