Σύγχρονη Μαρτυρία


Αρχιμ. Αθανασίος Αναστασίου: Ὁ ὀρθολογισμός ὡς ἐσφαλμένη ὁδός θεογνωσίας

25 Ιανουαρίου 2017
Ομιλία του Πανοσ. Αρχιμ. Αθανασίου Αναστασίου, Προηγ. της Ιεράς Μονής του Μεγάλου Μετεώρου, με θέμα "Ὁ ὀρθολογισμός ὡς ἐσφαλμένη ὁδός θεογνωσίας"
Ἀρχιμ. Ἀθαν. Ἀναστασίου: «Ἡ ἄρνηση τῆς κάρτας τοῦ πολίτη ὡς ὁμολογία πίστεως»

Ἀρχιμ. Ἀθαν. Ἀναστασίου: «Ἡ ἄρνηση τῆς κάρτας τοῦ πολίτη ὡς ὁμολογία πίστεως»

3 Μαρτίου 2016
Κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀ­πό τήν Σύ­ναξη Ὀρ­θο­δό­ξων Ρω­μη­ῶν «ΦΩ­ΤΗΣ ΚΟΝ­ΤΟ­ΓΛΟΥ», τό ἔν­τυ­πο «Ἡ ἄρ­νη­ση τῆς κάρ­τας τοῦ πο­λί­τη ὡς ὁ­μο­λο­γί­α πί­στε­ως», πού ὑ­πο­γρά­φει ὁ Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­νά­σιος Ἀ­να­στα­σί­ου, Προ­η­γού­με­νος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου, Ἁ­γί­ων Με­τε­ώ­ρων.
Μετεωρίτικοι αντίλαλοι (β΄ μέρος)

Μετεωρίτικοι αντίλαλοι (β΄ μέρος)

Ξάφ­νου έ­να ά­στρο λαμ­προ­φω­τε­ρό­τε­ρο α­π’ ό­λα τ’ άλ­λα έ­σκυ­ψε να δει το θά­μα, χα­μή­λω­σε ν’ α­κού­σει κι α­κούμ­πη­σε στη στε­φα­νω­μέ­νη με τ’ Ά­γιου Στε­φά­νου το μο­να­στή­ρι κορ­φή των με­τε­ω­ρί­τι­κων βρά­χων.
Τα Χριστούγεννα στα Άγια Μετέωρα

Τα Χριστούγεννα στα Άγια Μετέωρα

26 Δεκεμβρίου 2016

Συνομιλώντας με την αδελφή Θεοτέκνη από την Ι.Μ.Αγ.Στεφάνου Μετεώρων για τα Χριστούγεννα

Τι είναι τα Μετέωρα;

Τι είναι τα Μετέωρα;

8 Οκτωβρίου 2014
Τα Μετέωρα λοιπόν είναι ένα μοναδικής ομορφιάς και αρμονίας γεωφυσικό φαινόμενο, ένας χώρος προσευχής και λατρείας και ταυτόχρονα ένας ιστορικός, πολιτισμικός, πολιτιστικός, καλλιτεχνικός, αρχιτεκτονικός και πνευματικός πλούτος ανεκτίμητης αξίας  που για την περιοχή μας, την Ελλάδα  και τον κόσμο, αποτελούν τα  μείλια του (τα προικιά του).Αυτά  τα  μείλια  λοιπόν  δεν έχουμε  δικαίωμα  να  τα  απεμπολούμε, να τα  κατασπαταλούμε  και, πολύ περισσότερο, να τα ξεπουλούμε γιατί αν πετάξουμε τα  άγια  τοις κυσί  (Μη δότε τα άγια τοις κυσί  μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμών έμπροσθεν των χοίρων ), αλλοίμονό μας!!!
Μετεωρίτικοι αντίλαλοι (γ΄ μέρος)

Μετεωρίτικοι αντίλαλοι (γ΄ μέρος)

Τ' Α­γί­ου Πνεύ­μα­τος σή­με­ρα. Με­γά­λη γι­ορ­τή. Λί­γοι α­πο­φά­σι­σαν να κά­νουν τον κό­πο ν' α­νη­φο­ρί­σουν, να πά­νε να γι­ορ­τά­σουν στην Α­γί­α Τριά­δα, στο με­τε­ω­ρί­τι­κο αυ­τό μο­να­στή­ρι, που κα­τά τ' α­να­το­λι­κά της πό­λης μας στέ­κει σκαρ­φα­λω­μέ­νο σ' έ­ναν γι­γαν­τό­βρα­χο.
Σελίδα: 12