Διαβάζετε τώρα
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Ἡμερίδος μέ θέμα: Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή γιά τὸν Ἂνθρωπο

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Ἡμερίδος μέ θέμα: Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή γιά τὸν Ἂνθρωπο

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Ἡμερίδος
μέ θέμα:  Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή γιά τὸν Ἂνθρωπο

πού διεξήχθη ἀπό τήν ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
στό  Πολεμικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν τήν 22α Ἰανουαρίου τοῦ 2023

Τό κίνημα τοῦ μετανθρωπισμοῦ δέν παρουσιάζει ἰδέες πού μποροῦν νά θεωρηθοῦν φιλοσοφικές, ἄν καὶ ἔχει τή ρίζα του στόν εὐρωπαϊκὸ ἀνθρωπισμὸ καί τό ἐγχείρημα τοῦ Διαφωτισμοῦ. Ἀποτελεῖ ἕνα ἐπικίνδυνο ἰδεολόγημα , τό ὁποῖο κινεῖται ἀνάμεσα στήν ἐπιστήμη καί τήν ἐπιστημονική φαντασία. Ἐκκινεῖ ἀπό τήν ἐξελικτική δαρβινιστική ἀντίληψη καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἐξελιχθεῖ σέ μετάνθρωπο. Φαντασιακός στόχος τῶν μετανθρωπιστῶν εἶναι ἡ ἕνωση τοῦ ψηφιακοῦ εἰκονικοῦ κόσμου  μέ τή βιολογική ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου ὥστε νά ἀποκτήσει ὑπερδυνάμεις νά νικήσει τίς ἀρρώστιες καί τό θάνατο, νά ἀναβαθμισθεῖ, νά ἀποκτήσει ἀθανασία καί νά αὐτοθεωθεῖ. Homo Deus (Ἀνθρωπο-θεός) εἶναι ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου τοῦ «προφήτη» τοῦ μετανθρωπισμοῦ Yuval Harari.

Οἱ ὁραματιστές τοῦ μετανθρωπισμοῦ σχετίζονται μέ τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ καί προετοιμάζουν τήν ἀνθρωπότητα γιά τή μετάβαση στήν 4η Βιομηχανική ἐπανάσταση. Ἐργαλεῖο τῶν σκοπῶν τοῦ μετανθρωπισμοῦ θεωρεῖται ἡ Τεχνητή Νοημοσύνη (Τ.Ν.) πού στήν πραγματικότητα εἶναι ἕνα ἐξελιγμένο πρόγραμμα ἀλγορίθμων. Οἱ προπαγανδιστές τοῦ μετανθρωπισμοῦ λόγῳ τῆς ἀλαζονείας τους δέν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἡ Τ.Ν., μία ὑπολογιστική μηχανή,  ἀδυνατεῖ νά ὑποκαταστήσει τόσο τὸν θεοειδῆ νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, τή νοερά του ἐνέργεια πού  πηγάζει ἀπό τήν καρδιά, ὅσο καί τή συνείδηση πού χαρακτηρίζει τόν κατ΄εἰκόνα Θεοῦ πλασθέντα ἄνθρωπο. Πολύ περισσότερο ἀγνοοῦν ὅτι τὸ ἄπιαστο ὄνειρό τους, ἡ νίκη τοῦ θανάτου, ἔχει πραγματωθεῖ διά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

Οἱ συνέπειες τῶν ἐφαρμογῶν τῆς Τ.Ν. εἶναι φοβερές. Μπορεῖ μέσῳ αὐτῆς οἱ μετανθρωπιστές νά ὑπόσχονται ζωή 1000 ἐτῶν, ἀπεριόριστες νοητικές δυνατότητες, ἐπανασχεδιασμό τῆς ζωῆς, ἀλλά ὅλα αὐτὰ κινοῦνται στό χῶρο τῆς φαντασίας. Ἀντιθέτως οἱ πραγματικές συνέπειες στή ζωή τῶν ἀνθρώπων, ἄν κάποιες ἐφαρμογές τῆς Τ.Ν.  περάσουν στήν πράξη, θα εἶναι τρομακτικές. Προπάντων μέ τήν Τ.Ν. προωθεῖται ὁ πλήρης ἔλεγχος τῆς καθημερινῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἐξαφανίζεται ἡ ἐλεύθερη βούληση καί ὁ ἄνθρωπος χειραγωγεῖται, πάντοτε «γιά τό καλό του».

Ἡ Τ.Ν. Στενοῦ Τύπου ἔχει ἐφαρμογές στήν καθημερινότητα, στό χῶρο τῆς διοικητικῆς ὀργανώσεως, τῆς ἰατρικῆς καί σὲ ἄλλες πτυχὲς τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας κλπ. Ἡ Τ.Ν. γενικοῦ τύπου προωθεῖ τόν ὑβριδικό μετάνθρωπο, ἕνα μεταλλαγμένο βιολογικὸ ὄν ἀπόλυτα ἐλεγχόμενο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα ὕβρεως, ἀνταρσίας κατά τοῦ Δημιουργοῦ.

Οἱ μετανθρωπιστές μέ τήν ἑωσφορική ἀλαζονεία τους σχεδιάζουν τήν ὁλοκληρωτική κυριαρχία καί τόν ἔλεγχο παντός ὄντος.

Ἀπειλοῦνται ἔτσι οἱ δημοκρατικές ἐλευθερίες. Ἐδῶ στήν πατρίδα μας, μέ «διαβούλευση» δύο ἑβδομάδων, χωρίς οὐσιαστικό διάλογο, χωρίς εὐρωπαϊκή Ὁδηγία, ψηφίστηκε ὁ  Νόμος 4961/2022 γιά τίς ἀναδυόμενες Τεχνολογίες. Ὁ ὑπουργὸς Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης μιλώντας στήν Βουλή γιά τό σχετικό νομοσχέδιο υἱοθέτησε τήν ἄποψη τοῦ μετανθρωπιστῆ Γιουβάλ Χαράρι ὅτι στό μέλλον δέν θά ἔχει ἀξία ἡ ἄσκηση πολιτικῆς μέσῳ διαλόγου, διαβούλευσης καί ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, ἀλλά ἡ ἑδραίωση τῆς λεγόμενης 4ης Βιομηχανικῆς Ἐπανάστασης, ἡ ὁποία αὐταρχικά, στό βωμό τοῦ οἰκονομικοῦ ὀφέλους ἐπιδιώκει τόν παραγκωνισμό τοῦ ἀνθρώπου, τῆς συνείδησής του καὶ τῆς ἐλευθερίας ἐπιλογῆς του. Χαρακτηριστικό τῆς ἐπιδιωκόμενης ψηφιακῆς μετάβασης, ἡ ταχύτητα πού δέν ἀφήνει περιθώρια γιά περισυλλογή καί προβληματισμό. Ἔτσι μέ τούς καινούργιους νόμους ἰσοπεδώνονται οἱ προβλέψεις τοῦ Συντάγματος περί λαϊκῆς Κυριαρχίας (ἄρθρ.1) καὶ περί σεβασμοῦ καί προστασίας τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου (ἄρθρ.2) Ἀπειλεῖται ἡ θεόσδοτη ἐλευθερία τοῦ κατ΄εἰκόνα Θεοῦ πλασθέντος ἀνθρώπου.

Οὐσιαστικά ὁ μετανθρωπισμός εἶναι ἡ νεώτερη ἔκφραση τοῦ ἀρχεγόνου πειρασμοῦ καὶ ψέματος τοῦ Σατανᾶ πρὸς τόν ἄνθρωπο : νά γίνει Θεὸς χωρίς Θεό «ᾗ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ’αὐτοῦ, διανοιχθήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καί ἔσεσθε ὡς Θεοί»(Γεν. 3,5). Ἀπορρίπτει τόν Θεάνθρωπο Χριστό, τήν Οἰκονομία τοῦ Θεοῦ γιά τήν «κατὰ χάριν» θέωση τοῦ ἀνθρώπου καί μέ τή σατανική του ἔμπνευση ἐπαγγέλλεται τή θέωση τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν ἀλλαγή τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως μέσῳ τῆς τεχνολογίας. Γεννημένος μετὰ τόν μηδενισμό προσφέροντας χιλιαστικές προσδοκίες καταλήγει στό νά ἔχει θρησκευτικό χαρακτήρα καί μέ τὸ «εὐαγγελιό» του νά ἑλκύει τούς ἀπεγνωσμένους χωρίς Θεό ἀνθρώπους.

Ζώντας σ΄αὐτό τό διεθνὲς περιβάλλον, ὅπου μέ ἔπαρση προβάλλεται ὡς ἀναπόδραστη ἀναγκαιότης ἡ «Μεγάλη ἐπανεκκίνηση»,  γίνεται αἰσθητό  ὅτι ὁ μετανθρωπισμός εἶναι ἡ πιό πρόσφατη μορφή τοῦ «μυστηρίου τῆς ἀνομίας»(Β’Θεσσ. 2,7), ἡ προετοιμασία καί ὁδὸς πρὸς τόν Ἀντίχριστο.  Εἶναι ἡ τέλεια μετάβαση ἀπό τόν ἀθεϊστικό ἀνθρωπισμό στόν σατανικό ὑπερανθρωπισμό.  Ὁ προβαλλόμενος μετάνθρωπος, ὁ Ὑπεράνθρωπος, δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν «ἄνθρωπο τῆς ἀνομίας», τόν «ὑπεραιρόμενον ἐπί πάντα λεγόμενον θεόν»( Β΄Θεσσ. 2,3-4).

Ἡ ἀπόρριψη τοῦ Θεανθρώπου σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο χάριν ἑνὸς ἀνθρωποθέου φαίνεται ὡς ὁ τελευταῖος πειρασμὸς τῆς ἱστορίας. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός μέσα ἀπό τό βιβλίο τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως ζητεῖ ἀπό τούς πιστούς νά δείξουν ὑπομονή  καὶ ὑπόσχεται τήν προστασία Του ἀπὸ τόν πειρασμό αὐτό, πού θά δοκιμάσει καί θά ἀπειλήσει ὅλους τούς ἀνθρώπους προκειμένου νά τούς ὁδηγήσει στή λατρεία τοῦ Ἀντιχρίστου : «Ὅτι ἐτήρησας τόν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τούς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς» (Ἀποκ. 3,10).

Αὐτή ἡ κλήση τοῦ Κυρίου γιά  ὑπομονή στόν πειρασμό ἀπευθύνεται σήμερα σέ ὅλους. Ἡ ὑπομονή αὐτή συνδέεται ἄμεσα μέ τήν πίστη στόν Χριστό, μέ τήν ἀντίσταση στόν πειρασμό δηλ. τήν ἄρνηση κάθε ὀφέλους πού ὑπόσχεται  τό κίνημα τοῦ μετανθρωπισμοῦ καί καταργεῖ τή θεόσδοτη ἐλευθερία μας καί τήν ἐν Χριστῷ ἐλπίδα.

Θά μπορούσαμε μέ διάκριση νά δεχθοῦμε κάποια ὀφέλη ἀπό τή Τ.Ν. στενοῦ τύπου σέ αὐτοματοποιημένες ὑπηρεσίες ὄπως π.χ. αὐτοματοποιημένη μετάφραση, ἤ μετατροπή φωνητικοῦ κειμένου σέ γραπτό κείμενο. Ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐφαρμογή της σέ πιό καὶριους τομεῖς πού ἐνεργοῦν πιό ἄμεσα στόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο, ὄπως αὐτός τῆς ὑγείας, στά σίγουρα μπορεῖ νά βοηθήσει καὶ τήν Ἰατρική Ἐπιστήμη, ἐφόσον ὁ ἄνθρωπος (ἐδῶ ὁ Ἰατρός) εἶναι ἐκεῖνος πού λαμβάνει τήν τελική ἀπόφαση.

Δέν πρέπει ὅμως νά παραβλέπουμε τό γεγονός ὅτι  ὁ Μετανθρωπισμὸς στή σημερινή του κορύφωση ἀποτελεῖ τήν ὕστατη ἐξέλιξη τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καὶ ὅλων τῶν παραγώγων της, ὅπως τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων καὶ τοῦ προσωπικοῦ ἀριθμοῦ τοῦ πολίτη, πού ἀποτελοῦν μᾶλλον τήν ἁπτή, τήν τελική πράξη τῆς παράδοσής μας σέ ὅλο αὐτό τό δαιμονικό σύστημα. Ἄν πάρεις τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα καὶ τόν προσωπικό ἀριθμό τοῦ πολίτη, δύσκολα θά ἀρνηθεῖς τή μεταφορά του στό σῶμα σου, σύντομα καί ἄνετα θά τόν δεχθεῖς στόν καρπό, καί σέ λίγα χρόνια τό τσιπάκι στόν ἐγκέφαλο. Στῶμεν Καλῶς !

Ὁ Χριστός, ὁ ἀρχηγός τῆς Ζωῆς, «ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ» (Ἀποκ. 6,2). Ἡ ὀρθόδοξη πίστη μας, ὁ λόγος τῶν ἁγίων Πατέρων, ἡ ἐν Χριστῷ ζωή εἶναι τά ἀκαταμάχητα ὅπλα μας ἀπέναντι στόν ὑπερφίαλο Μετανθρωπισμό, τούς ἀντίχριστους  σκοπούς καί τίς μεθοδεύσεις του.

Στῶμεν καλῶς!

Πηγή

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.