Διαβάζετε τώρα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΓΟΥΟΚΙΣΜΟ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΓΟΥΟΚΙΣΜΟ

  • Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Ἡ Δύση, ποὺ ὡς φιλοσοφία ζωῆς καὶ σκέψης ἑδράζεται στὴν Εὐρώπη, εἶναι σὲ μεγάλη παρακμή, ποὺ εἶναι ἀποτέλεσμα διαδρομῆς αἰώνων. Ἀνέκαθεν εἶχε μίαν ἔπαρση ὑπεροχῆς καὶ ἕνα τραγικοῦ ἀποτελέσματος ἀλάθητο, ποὺ ὁδηγοῦσε σὲ ἑκατόμβες θυμάτων καὶ σὲ μία ἀέναη ἀναζήτηση τοῦ ὀρθοῦ, μονίμως ἀπὸ λανθασμένο δρόμο. Ἔτσι σὲ φιλοσοφικὸ – ἐκκλησιολογικὸἐπίπεδο ἐπιδίωξε νὰ κυριαρχήσει στὴν Οἰκουμένη χρησιμοποιώντας τὴ βία. Ἡ ἀλαζονεία της ὁδήγησε στὸ σχίσμα τοῦ 1054 καὶ ἡ «ὁμολογία τῆς πίστεως» ἔφερε τὴν Ἱερὰ Ἐξέταση. Ἀποτέλεσμα: γιὰ νὰ«σωθοῦν» χριστιανοὶ βασανίζονταν ἢ καίγονταν ζωντανοί… Καὶ ἔρχεται ἡ πρώτη ἀντίδραση. Οἱ ἐπικεφαλῆς τῆς Διαμαρτύρησης ὀρθῶς βλέπουν τὰ λάθη τῆς παποσύνης, ἀλλὰ ἀντιδροῦν λάθος. Ἀποϊεροποιοῦν τὴν Ἐκκλησία καὶ θεωροῦν ὡς πετυχημένο χριστιανὸ τὸν πλούσιο καὶ ἰσχυρό, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιβάλει τὶς ἀπόψεις του.
.               Μὲ τὸ πνεῦμα αὐτὸ ἀρχίζουν οἱ κατακτήσεις, οἱ ἀποικίες, ἡ δουλεία, τὰ προτεκτοράτα καὶἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἐμπορίου μὲ τὴν ἐκμετάλλευση τῶν ὑποδουλωθέντων γηγενῶν. Ἔχοντας κυριαρχήσει στὶς ψυχές τους ἡ κατακτητικὴ καὶ ἡ ἐκμεταλλευτικὴ φύση οἱ Εὐρωπαῖοι (Ἄγγλοι, Γάλλοι, Ἰσπανοί, Πορτογάλοι, Βέλγοι, Ὀλλανδοί, Βενετοὶ) δὲν ἔχουν ἠθικοὺς φραγμοὺς προκειμένου τοῦ συμφέροντός τους. Οἱ γηγενεῖς τῶν σημερινῶν ΗΠΑ, Αὐστραλίας, Καναδᾶ, Νέας Ζηλανδίας ὑπέστησαν γενοκτονία, ἢ/καὶ βιαίως ἀφομοιώθηκε μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τους.
.               Σὲ πολιτικὸ καὶ ἰδεολογικὸ ἐπίπεδο ὑπῆρξε πάλι ἀντίδραση στὰ αὐταρχικὰ καθεστῶτα, μὲ τὴ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση. Πάλι μὲ λάθος τρόπο. Γιὰ τὴν ἐπικράτησή της χρησιμοποιήθηκε ἡ βία, μὲ ἀποτέλεσμα γενοκτονία στὴ Βανδέα, βαρβαρότητα κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ χιλιάδες θυμάτων, ποὺ ἐκτελέστηκαν στὴν ἐφευρεθεῖσα γιὰ μαζικότερες ἐκτελέσεις γκιλοτίνα. Σημειώνεται ὅτι ἀνάμεσα στὰ θύματα ποὺ ἐκτελέστηκαν μὲ τὴν γκιλοτίνα ἦσαν καὶ οἱ πρωτεργάτες της Μαρά, Νταντόν, Ροβεσπιέρος καὶ ἄλλοι…
.               Ἡ κατακτητικὴ βουλιμία προκαλεῖ στὸν 20ό αἰώνα, πάντα μὲ κέντρο τὴν Εὐρώπη, τοὺς δύο παγκοσμίους πολέμους, μὲ τοὺς περισσότερους νεκροὺς ἀπὸ τότε ποὺ γράφεται ἡ Ἱστορία καὶ μὲ τὴ χρήση πυρηνικῶν ὅπλων, ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὸν ἀφανισμὸ ἑκατοντάδων χιλιάδων ἄοπλων πολιτῶν. Ἡ βίαιη ἐπίσης κατάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ  ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα ὁδηγεῖ στὰ γκουλάγκ, στὰ ψυχιατρεῖα, στοὺς φούρνους, στὶς ἐκτελέσεις ἑκατομμύρια ἀθώων πολιτῶν, λόγῳ τῆς φυλῆς καὶ τῆς θρησκείας τους, ἢ τῆς διαφωνίας τους μὲ τὰ ἀπάνθρωπα καθεστῶτα.
.               Ἀπὸ τὸ 1950 καὶ μετὰ οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ τὰ πνευματικά τους παιδιά, οἱ Ἀμερικανοί, διεξήγαγαν πολέμους μὲ χιλιάδες νεκρούς, ἐνόπλους καὶ ἀμάχους, στὸ Βιετνάμ, στὸ Ἀφγανιστάν, στὴ Λιβύη, στὸ Ἰράκ, στὴ Συρία, στὴ Σερβία, στὴν ὑποσαχάρια Ἀφρική, ἕως καὶ στὰ νησιὰ Φόκλαντ, στὴ Νότια Ἀμερική, ἐνῶ, γιὰ λόγους γεωπολιτικούς, διατηροῦν βάσεις σὲ δεκάδες χῶρες τοῦ κόσμου, ἔχοντας καὶ λόγο στὰ ὅσα συμβαίνουν σὲ αὐτὲς τὶς χῶρες…
.               Ἡ πρὸ ὀλίγων ἐτῶν ἐκδηλωθεῖσα ἀντίδραση στὰ ὅσα ἔπραξαν οἱ Εὐρωπαῖοι κατὰ τὸπαρελθὸν δὲν εἶναι ἁπλῶς λανθασμένη, ἐξελίσσεται σήμερα σὲ ἕνα νέο εἶδος ἀπάνθρωπουὁλοκληρωτισμοῦ. Εἶναι ὁ λεγόμενος «γουοκισμός», ἢ «τὸ κίνημα τῶν ἀφυπνισμένων». Ὅπως γράφουν οἱ Γ. Καραμπελιᾶς καὶ Γ. Ρακκᾶς «τὸ κίνημα τῶν ἀφυπνισμένων ἐκφράζει ἕναν μεσσιανισμὸ καὶ μία φανατικὴ προσήλωση στὴν ὀρθοπολιτικὴ ὀρθοδοξία, ποὺ παραπέμπει στὶς σκοτεινότερες στιγμὲς ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων, χωρὶς καμία διάκριση μεταξὺ τῶν θετικῶν καὶἀρνητικῶν στοιχείων τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ». (Εἰσαγωγὴ στὸ βιβλίο τοῦ Ματιέ Μποκ – Κοτὲ«Ἡ φυλετικὴ ἐπανάσταση καὶ ἄλλα ἰδεολογικὰ ζιζάνια», Ἐναλλακτικὲς ἐκδόσεις, 2021, σελ. 10-12).
.               Τὸ κίνημα τῶν ἀφυπνισμένων (γουοκισμὸς) εἶναι ἡ συνέχεια τῆς ὁλοκληρωτικῆςἰδεολογίας τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ τοῦ ναζισμοῦ καὶ εἶναι τὸ ἄλλο ἄκρο ἀπὸ τὸν δρόμο ποὺδιδάσκει μὲ τὸν πολιτισμό του ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ μὲ τὴ διδασκαλία του ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανισμός, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι Εὐρωπαῖοι διανοούμενοι καὶ πολιτικοί. Ἡ δική μας ἡ ἀντίληψη, ὡςἙλλήνων, εἶναι πὼς  διατηροῦμε κάθε τί καλὸ καὶ ὠφέλιμο τοῦ παρελθόντος, μετανοοῦμε καὶ διορθώνουμε τὰ λάθη ποὺ ἔγιναν καὶ προχωρᾶμε, πάντα ὡς Εὐρωπαῖοι, μὲ βάση τὴν Ἀθήνα, τὴ Ρώμη καὶ τὰ Ἱεροσόλυμα. Οἱ γουοκιστές ἀντίθετα ἔχουν φτάσει στὰ ἄκρα καὶ ἐπιτίθενται σὲ στοιχεῖα ποὺ μᾶς ἑνώνουν ὡς εὐρωπαίους καὶ στὴν ἴδια τὴ ζωὴ μας ὡς βιολογικῶν ὄντων, ποὺὑπακούομε σὲ βασικούς, σταθεροὺς καὶ ἀμετάβλητους κανόνες τῆς φύσης. Ὑποστηρίζουν λ.χ. πὼς «ἡ ἀποαποικιοποίηση, ποὺ ξεκίνησε τὴ δεκαετία τοῦ 1950, δὲν θὰ ὁλοκληρωθεῖ παρὰ μόνο ὅταν οἱλαοὶ τῆς Εὐρώπης γίνουν ξένοι στὴν πατρίδα τους».
.               Γιὰ τὴν καταστροφὴ τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν, ὅσο καὶ τῆς ἴδιας τῆς  ἀνθρώπινης ταυτότητας καὶ ὑποκειμενικότητας χρησιμοποιοῦν τὸ ζήτημα τοῦ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ. Ἡ θεωρία τοῦ φύλου, κατὰ τοὺς γουοκιστές, εἶναι αὐθαίρετη κοινωνικὴ κατασκευὴ καὶ πρέπει νὰ ἀποδομηθεῖ. Οἱ λέξεις ἄντρας καὶ γυναίκα, κατ’ αὐτούς, πρέπει νὰ ἐξαφανιστοῦν, «ἀφοῦ ἀσκοῦν πίεση στὰ μὴ δυαδικὰ ἄτομα»… Κατὰ τὴν προπαγάνδα τους ΟΛΑ εἶναι κοινωνικὴ κατασκευὴ καὶἑπομένως τὰ πάντα μποροῦν νὰ ἀποδομηθοῦν. Τὸ φυσικὸ δὲν ὑπάρχει, τὸ πολιτισμικὸ εἶναι αὐθαίρετο…  Ὁ φανατισμός τους εἶναι τόσος, ποὺ ὁ γουοκιστὴς πάστορας Ἐμμανουέλ Κλιβερ, δημοκρατικὸς βουλευτής, ἔφτασε στὴ γελοιότητα, κατὰ τὴν προσευχὴ ποὺ εἶπε νὰ συμπληρώσει στὸ «amen» τὸ «a-women»…
.               Οἱ Γ. Καραμπελιᾶς καὶ Γ. Ρακκᾶς στὰ ὅσα περιγράφουν περὶ τῆς ἐπιβολῆς τῶν ἐν λόγῳ ἀπολύτως αὐθαίρετων καὶ παράλογων καταστάσεων προσθέτουν ὅτι κατὰ τὸν Κοτέ τὸ βασικὸ τέχνασμα μέσῳ το ποίου πιχειρεται  φίμωση κάθε ντίλογου εναι  «κροδεξιοποίηση τς πολιτικς διαφωνίας»: Ὅποιος ἀμφισβητεῖ τὴν πολιτικὴ ὀρθότητα θεωρεῖται ὅτι νομιμοποιεῖτὸν ἀκροδεξιὸ λόγο καὶ καταδικάζεται σὲ ἐξοστρακισμό.
.               Μετὰ τὰ ὅσα παρατέθηκαν ἡ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ ὁ Πρωθυπουργός της, ποὺ πανηγύρισαν γιὰ τὴν ψήφιση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, προτείνεται νὰ σκεφθοῦν πάλι τὸ γεγονὸς καὶ νὰ ἀναλογισθοῦν τί ἔπραξαν καὶ ποιοὺς ἐξυπηρέτησαν μὲ αὐτὸν τὸν Νόμο καὶ μὲ τὰ ὅσα θὰ ἀκολουθήσουν. Νὰ σκεφτοῦμε καὶ οἱ Ἕλληνες πῶς ἀπὸ μία σταθερὴ ἐλπίδα καὶ φάρο σταθερῶν εὐρωπαϊκῶν ἀξιῶν, ποὺ εἴμαστε, ἐπιδιώκεται νὰ ὑποταγοῦμε στοὺς γουοκιστὲς καὶ νὰἀφομοιωθοῦμε στὴ μηδενιστικὴ ζωὴ ποὺ προωθοῦν. Γιὰ νὰ ἀμυνθοῦμε ἐπιτυχῶς ἠθικά, πνευματικὰ καὶ πολιτισμικὰ πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἡ Δύση μᾶς ἔχει ἀνάγκη καὶ ὄχι ἐμεῖς Ἐκείνην. Πρὶν ἀπὸ 86 χρόνια, τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1938, προέβλεψε τὴ σημερινὴ κατάσταση ὁ Ἕλληνας ποιητὴς καὶ μεγάλος στοχαστὴς Γιῶργος Σαραντάρης στὸ φιλοσοφικό του δοκίμιο «Ἡ παρουσία τοῦ ἀνθρώπου» καὶ μᾶς ἐνημερώνει:
«Χρειάζεται ἡ Δύση νὰ μᾶς μάθει κάτι περισσότερο ἀπὸ τὸν τεχνικὸ πολιτισμό; Ἐρωτῶ τοῦτο, γιατί δὲν βρίσκω τίποτε ἄλλο οὐσιαστικὸ νὰ μπορεῖ νὰ μᾶς μάθει ἡ χτεσινὴ καὶ ἡ σημερινὴ Δύση. Στὸν πνευματικὸ πολιτισμό, ὅταν κανεὶς δὲν κατέχει πίστη, εἶναι σὰν νὰ μὴν κατέχει τίποτε. Ἡ Δύση δὲν κατέχει τίποτε, μήτε γιὰ τὸν ἑαυτό της. Οἱ παραδόσεις της μᾶς εἶναι ἄχρηστες. Τὸν τεχνικό της πολιτισμὸ δὲν μπορεῖ νὰ τὸν φυλάξει, γιὰ νὰ κατορθώνει πάντοτε νὰ μᾶς τὸν μαθαίνει αὐτή. Ὁτεχνικὸς πολιτισμὸς καλύπτει σιγὰ – σιγὰ τὴ γῆ, παύει μέρα τὴν ἡμέρα νὰ εἶναι προνόμιο τῆς Δύσης, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιταχθεῖ σὲ τούτη τὴ μοίρα της. Ἡ Δύση ὁλοένα φθείρεται καὶ ἐφ’ ὅσον δὲν πιστεύει καὶ δὲν μπορεῖ νὰ πιστέψει στὸν ἄνθρωπο, ἀνταποκρίνεται σὲ ἕνα νόμο ὑπέρτατης δικαιοσύνης ἡ ἀναπόφευκτη παρακμή της».

* Ὀ γουοκισμὸς εἶναι μία ἐπαναστατικὴ διαδικασία ποὺ διαπερνᾶ ὅλες τὶς δυτικὲς κοινωνίες μὲστόχο νὰ ὁδηγήσει στὴν «ἐξαφάνιση» τῶν παραδοσιακῶν δυτικῶν κοινωνιῶν καὶ ταυτόχρονα στὴβιολογικὴ «ἐξαφάνιση» τῶν φύλων μέσα ἀπὸ τὴν ἄρνηση τῆς σεξουαλικῆς ταυτότητας.