Φυσικό Περιβάλλον-Γεωλογία


Τα Μετέωρα ως γεωλογικό φαινόμενο

Τα Μετέωρα ως γεωλογικό φαινόμενο

Οἱ σύγ­χρο­νοι γε­ω­λό­γοι ἐ­νι­σχύ­ουν τήν θε­ω­ρί­α τοῦ Phi­lippson κα­τα­λή­γο­ντες ὅ­τι οἱ βρά­χοι συ­να­πο­τε­λέ­σθη­σαν ἀ­πό τήν συσ­σω­μά­τω­ση κρο­κα­λῶν, δη­λα­δή στρογ­γυ­λε­μέ­νων ἀ­πό τό νε­ρό πο­τα­μί­ων λί­θων.