Μοναχού Μωυσή αγιορείτη: Ο μοναχισμός στην τρίτη χιλιετία

Μοναχού Μωυσή αγιορείτη: Ο μοναχισμός στην τρίτη χιλιετία

Ὁ μο­να­χός θά εἶ­ναι πάν­το­τε ὁ καμ­πα­νά­ρης πού θά ξυ­πνᾶ τόν ἑ­αυ­τό του πρῶ­τα καί τό ὅ­λο ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό σῶ­μα νά μή νυ­στά­ξει, νά μή πα­ρα­συρ­θεῖ ἀ­πό τήν ἐκ­κο­σμί­κευ­ση, πού ἀ­πο­τε­λεῖ μορ­φή προ­δο­σί­ας, με­τα­τρο­πῆς τοῦ γνη­σί­ου φρο­νή­μα­τος, ἄμ­βλυν­ση τῶν ὀρ­θο­δό­ξων κρι­τη­ρί­ων, ἄρ­νη­ση τοῦ ὑ­περ­βα­τι­κοῦ χα­ρα­κτῆ­ρος τῶν θεί­ων μυ­στη­ρί­ων.
Οδοιπορικό στο Άγιον Όρος

Οδοιπορικό στο Άγιον Όρος

Μία χώρα υπάρχει στον κόσμο, το Όρος Άθως, είχε πει ο Βυζαντινός χρονογράφος Γρηγοράς. Το Άγιον Όρος, τόπος στον οποίο ο χρόνος συνετρίβη. Παρελθόν και παρόν συναντώνται σε μία υπερκόσμιο πραγματικότητα, τον Ορθόδοξον Μοναχισμό.
Χριστιανισμός και Ελληνικότητα στη συνάντηση τους, π. Γεώργιος Μεταλληνός

Χριστιανισμός και Ελληνικότητα στη συνάντηση τους, π. Γεώργιος Μεταλληνός

Ο ορός Έλληνορθοδοξία ή καλύτερα ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, σημαίνει στους αιώνες αυτή την ακατάλυτη πια ένωση. Διότι, ό,τι εκλεκτό και διαχρονικό στοιχείο διέθετε ο Ελληνισμός, σώθηκε μέσα στην ένωση του με τον Χριστιανισμό, ώστε να μην υπάρχει πια Ελληνισμός έξω από τον Χριστιανισμό, παρά ως πτώση καί αποτυχία (αυτό εκφράζει η αίρεση), η αρχαιοπληξία.
Σελίδα: 12