Πάσχα


Με­γά­λη Τετάρτη

Με­γά­λη Τετάρτη

8 Απριλίου 2015

α) Το­ῦ νι­πτῆ­ρος, δη­λα­δή τῆς νί­ψε­ως τῶν πο­δι­ῶν τῶν Ἀ­πο­στό­λων ἀ­πό τόν Κύ­ριο.

β) Τοῦ Μυ­στι­κοῦ Δεί­πνου, δη­λα­δή τῆς πα­ρα­δό­σε­ως σέ ἐ­μᾶς ἀ­πό τόν Κύ­ριο τοῦ Μυ­στη­ρί­ου τῆς Θεί­ας Εὐ­χα­ρι­στί­ας.

γ) Τῆς θαυ­μα­στῆς προ­σευ­χῆς τοῦ Κυ­ρί­ου πρός τόν Θε­ό Πα­τέ­ρα Του στόν κῆ­πο τῆς Γεθ­ση­μα­νῆ.

δ) Τῆς προ­δο­σί­ας τοῦ Κυ­ρί­ου ἀ­πό τόν Ἰ­ού­δα.

Προοίμια Μεγάλης Ἑβδομάδος

Προοίμια Μεγάλης Ἑβδομάδος

5 Απριλίου 2015
Σάβ­βα­το Λα­ζά­ρου και Κυ­ρια­κή Βα­ΐ­ων
Με­γά­λη Τρί­τη

Με­γά­λη Τρί­τη

7 Απριλίου 2015
Αὐ­τήν τήν ἡ­μέ­ρα, στόν Ὄρ­θρο τῆς Με­γά­λης Τε­τάρ­της πού ψάλ­λε­ται τό βρά­δυ τῆς Με­γά­λης Τρί­της, ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μᾶς θυ­μί­ζει τό γε­γο­νός τῆς ἀ­λεί­ψε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου μέ μύ­ρο ἀ­πό μί­α πόρ­νη γυ­ναῖκα. Αὐ­τή ἡ γυ­ναί­κα μέ τήν πρά­ξη της εἶ­ναι ἡ εἰ­κό­να τῆς ἀ­γά­πης καί τῆς με­τά­νοι­ας, πού ἀ­πο­τε­λοῦν τά μο­να­δι­κά μέ­σα γιά τήν ἕ­νω­σή μας μέ τόν Χρι­στό.
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου: Λόγος εἰς τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου: Λόγος εἰς τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα

5 Απριλίου 2015
Ὀ­νο­μά­ζου­με τήν ἑ­βδο­μά­δα αὐ­τή με­γά­λη, ὄ­χι ἐ­πει­δή ἔ­χει με­γα­λύ­τε­ρες ὧ­ρες, δι­ό­τι ὑ­πάρ­χουν ἄλ­λες οἱ ὁ­ποῖ­ες ἔ­χουν πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρες ὧ­ρες. Οὔ­τε ἐ­πει­δή ἔ­χει πε­ρισ­σό­τε­ρες ἡ­μέ­ρες, δι­ό­τι καί ὅ­λες οἱ ἄλ­λες καί αὐ­τή ἔ­χουν τόν ἴ­διο ἀ­ριθ­μό ἡ­με­ρῶν. Για­τί λοι­πόν ὀ­νο­μά­ζου­με αὐ­τήν με­γά­λη;
Σελίδα: 123