Στο ολιγόλεπτο βίντεο, περιγράφεται η πληθωρική δράση του συλλόγου μας, καθώς και η προσπάθεια του, μέσω διαφόρων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, να αναδείξει τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχή μας και να συμ­βά­λει στη δι­α­φύ­λα­ξη και προ­βο­λή της ταυ­τό­τη­τας και του πνευ­μα­τι­κού χα­ρα­κτή­ρα των Α­γί­ων Με­τε­ώ­ρων, κα­θώς και της ε­θνι­κής και πο­λι­τι­στι­κής μας κλη­ρο­νο­μιάς συνολικά.