Άγιοι των Μετεώρων


Οἱ κτί­το­ρες τῆς Μο­νῆς Βαρ­λα­άμ ἱ­ε­ρο­μό­να­χοι Θε­ο­φά­νης & Νε­κτά­ριος, οἱ Ἀ­ψα­ρά­δες.

Οἱ κτί­το­ρες τῆς Μο­νῆς Βαρ­λα­άμ ἱ­ε­ρο­μό­να­χοι Θε­ο­φά­νης & Νε­κτά­ριος, οἱ Ἀ­ψα­ρά­δες.

17 Μαΐου 2015
Οἱ κτί­το­ρες τῆς Μο­νῆς Βαρ­λα­άμ, πού τιμῶνται σήμερα εἶναι οἱ Γι­αν­νι­ῶ­τες ἀ­δελ­φοί ἱ­ε­ρο­μό­να­χοι Θε­ο­φά­νης (+ 17 Μα­ΐ­ου 1544) καί Νε­κτά­ριος (+ 7 Ἀ­πρ. 1550) οἱ Ἀ­ψα­ρά­δες
Άγιος Αθανάσιος Μετεωρίτης

Άγιος Αθανάσιος Μετεωρίτης

Ὁ αὐ­στη­ρός ἀ­να­χω­ρη­τής καί φι­λέ­ρη­μος Ἀ­θα­νά­σιος, ἀ­πο­ζη­τών­τας πε­ρισ­σό­τε­ρη ἀ­πο­μό­νω­ση καί γα­λή­νη (ἡ­συ­χί­α), δι­ά­λε­ξε ἄλ­λον βρά­χο, «τό­πον ἀ­να­χω­ρη­τι­κόν, πέ­τραν εἰς αἰ­θέ­ριον ὕ­ψος ἠρ­μέ­νην», ὅ­που κα­τέ­φυ­γε, πε­ρί τό ἔ­τος 1340, καί πα­ρέ­μει­νε ὁ­ρι­στι­κά πιά. Πρό­κει­ται γιά τόν λε­γό­με­νο Πλα­τύ λί­θο ἤ Πλα­τύ­λι­θο, πού ὁ ἴ­διος ἀ­πε­κά­λε­σε «Με­τέ­ω­ρο», ὀ­νο­μα­σί­α ἡ ὁ­ποί­α ἔ­μελ­λε νά κα­θι­ε­ρω­θεῖ ἔ­κτο­τε, νά δι­α­τη­ρη­θεῖ διά μέ­σου τῶν αἰ­ώ­νων καί νά γε­νι­κευ­θεῖ ἀρ­γό­τε­ρα στό σύ­νο­λο τῶν γύ­ρω μο­να­στη­ρι­ῶν καί βρά­χων.

Οι Άγιοι των Μετεώρων, Χρυσούλα Μότσιου

Οι Άγιοι των Μετεώρων, Χρυσούλα Μότσιου

2 Οκτωβρίου 2014
Στά πλαί­σι­α τῆς σπου­δῆς τῶν Με­τε­ω­ρι­τῶν Ἁ­γί­ων, ἡ πα­ρού­σα δι­α­τρι­βή, σκο­πό ἔ­χει, με­τά τήν «ἐκ τοῦ σύ­νεγ­γυς» με­λέ­τη, νά πα­ρου­σι­ά­σει συ­νο­λι­κά τή ζω­ή καί τό ἔρ­γο τῶν Ἁ­γί­ων τῶν Με­τε­ώ­ρων μέ­σα ἀ­πό τή σχε­τι­κή ἁ­γι­ο­λο­γι­κή καί ἱ­στο­ρι­κή γραμ­μα­τεί­α.