Η δεύτερη πράξη της ταινίας:
"Ψυχοφελείς Ιστορίες και Παραβολές"