Διαβάζετε τώρα
Ὁ Ἀνασταίνων

Ὁ Ἀνασταίνων

  • Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς

« νασταίνων εναι Κύριός μου.

Ἀνασταίνει τούς νεκρούς ἀπό τό πρωί ἕως τό σούρουπο κι ἀπό τό σούρουπο ἕως τήν αὐγή.

Τί πιό ξιο γιά τόν Θεό τόν Ζντα πό τό νά νιστ τούς νεκρούς στήν ζωή;

Ἄς πιστεύουν οἱ ἄλλοι σέ ἕναν Θεό πού ἐγκαλεῖ τούς ἀνθρώπους καί τούς δικάζει.

γώ θά κρατιέμαι πό τόν Θεό πού άνασταίνει τούς νεκρούς.

Ἄς πιστεύουν οἱ ἄλλοι σέ ἕναν Θεό πού οὔτε τούς ζωντανούς δέν πλησιάζει, ὅταν τόν καλοῦν.

γώ θά προσκυν τόν Θεό πού κρατάει κουμπισμένο τό ατί του στό κοιμητήριο καί φουγκράζεται μήν τυχόν κανείς κραυγάζει γιά τήν νάσταση καί γιά τόν νασταίνοντα.

Οἱ νεκροθάφτες θάβουν καί σιωποῦν. Κύριος ξεθάβει καί κραυγάζει…!

Ὁ Κύριος δέν ἔχει οὔτε δάκρυ οὔτε χαμόγελο γιά τούς νεκρούς.

καρδιά του λη εναι μέ τούς ζωντανούς.

Λένε οἱ γείτονές μου μέ ἀγωνία: Αὐτό τό σῶμα μας ἄραγε θ’ ἀναστηθῆ;

Ἄν μιά γιά πάντα ἂπαρνηθήκατε τόν ἑαυτό σας καί δέν ζεῖτε πλέον γιά τόν ἑαυτό σας, τότε τό σῶμα σας εἶναι ἤδη σάν ἀναστημένο. Ἐάν εἶναι τό σῶμα σας ναός τοῦ Θεοῦ τοῦ Πανυψίστου, τότε νασταίνων βρίσκεται μέσα σας καί ἡ ἀνάστασή σας συντελεῖται.

νάστησε, Κύριε, τό πνεμα μου, γιά ν’ ναστηθ καί τό σμα μου. Κατοίκησε στό πνεῦμα μου καί τό σῶμα μου θά εἶναι ναός Σου.

Ἀνασταίνων μου, ὁ θάνατος δέν ἀνασταίνει, γιατί ὁ θάνατος ποτέ δέν ὑπῆρξε ζωντανός.

σύ εσαι νασταίνων καί σύ εσαι ναστάς, γιατί σύ εσαι Ζωή!!!»

 

Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς, Προσευχές στήν λίμνη, σελ. 245-247

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.