Διαβάζετε τώρα
9 Σεπτεμβρίου 1821. Κάλεσμα Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

9 Σεπτεμβρίου 1821. Κάλεσμα Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καλεί τους προκρίτους των Σπετσών «να εβγάλουν τα θεοφρούρητα πλοία τους στην περιοχή» από Γαστούνην «έως των αντίκρυ μερών της Ηπείρου» εναντίον του εχθρικού στόλου.

Φιλογενέστατοι άρχοντες και πρόκριτοι της Νήσου Σπετζών γνωστός σας ο εις Μαθοκώρωνα ερχομός του εχθρικού στόλου διά τον οποίον οι προύχοντες της πατρίδος μας άμα και ο πρίγκηψ Υψηλάντης σας έδωκεν επίτηδες αυτήν την είδησιν παρακαλούντες την φιλογένειάν σας ίνα εβγάλητε τα θεοφρούρητα πλοία σας εναντίον αυτού του εχθρικού στόλου εις αντιπαράταξιν και εξωλοθρευμόν αυτού και είμεν ευέλπιδες ότι ηθέλατε δείξη το ανέκαθεν φιλότιμόν σας, ήδη όμως παρ’ ελπίδα πάσαν παρά τινών ελθόντων εκ των παραλίων αυτού των πλησιαζόντων έμαθον ότι έως ώρας ευρίσκονται αυτού ακίνητα τα πλοία σας, η οποία είδησις ού μόνον εμέ ελύπησεν αλλά και πάντας τους πατριώτας, επειδή και συγχρόνως επληροφορήθημεν παρά τινών χριστιανών φυγόντων από το κάστρον της Κορώνης ότι ο εχθρικός στόλος ο προ οκτώ ημερών εκείθεν αναχωρήσας πηγαίνει κατ’ ευθείαν ως εβεβαιώθησαν παρά τινών ομογενών ευρισκομένων εν τω εχθρικώ στόλω και εις το κάστρον εκεί ελθόντων εις την Γουμένιτζαν και Μούρτον επί σκοπώ πρώτον, ίνα παρελάβωσι μεθ’ εαυτών τον εκείσε στόλον, δεύτερον ίνα δώσωσι την δυνατήν χείρα βοηθείας εις Πρέβεζαν, καθώς και εις τα Μοθοκόρωνα εδώ άφησαν ικανούς ζαχιρέδες (τροφές, εφόδια), και επομένως να βάλωσι στράτευμα από Δολτζίνι και Σκόδραν περίπου δέκα χιλιάδας, ομού και τον Χουρσίτ πασάν μετά του στρατεύματός του να τους φέρωσι και νατους ευγάλωσιν επάνω εδώ εις την πατρίδα μας τα αυτά πληροφορούμαι και παρ’ ενός φίλου από Ζάκυνθον και προς τούτους ότι ο εχθρικός στόλος έχων σκοπόν διά βασιλεύουσαν επροσκαλέσθη από τον εν την Γουμένιτζαν στόλον εις την Κώ με επίτηδες καήκι έχον γράμματα και παρά τον Χουρσίτ πασά και ούτως έχον την προσταγήν του έστρεψε κάτω και πηγαίνουσιν.

Αυτά εις ψύχραν προς πάντας έφερον και απελπισίαν σχεδόν και εγώ μεγάλως εταράχθην διά το τούτον ιδού επίτηδες στέλλω τον παρόντα και παρακαλώ την φιλογένειάν σας ίνα διά την αγάπην του Θεού και πατρίδος καθώς απ’ αρχής εδείξατε υπέρ πάντα άλλον τόπον και άνθρωπον, άφραστον φιλοτιμίαν και αμίμητον γενναιότητα και ήδη εν τη παρούση περιστάσει φιλογένεια κινούμενοι να φιλοτιμηθήτε ευγάζοντες τα θεοφρούρητα πλοία σας διατάττοντες τα ίνα προκαταλάβωσι το μέρος από Γαστούνη έως το αντίκρυ μερών της Ηπείρου εις αντιπαράταξιν τούτο μετά του εχθρικού στόλου, τούτο δε και εις εμπόδιον και του ενδεχομένου εις την πατρίδα μας δισμπάρκου των υποπτευομένων στρατευμάτων και τούτο εις διάστημα είκοσι ημερών εγώ σας υπόσχομαι έως τότε αναμφιβόλως την πτώσιν της Τριπολιτζάς της οποίας πεσούσης εάν εξ εναντίας επιπέσωσιν εις την πατρίδα μας είτε πολλά είτε ολίγα εχρθικά στρατεύματα ημπορούμεν και να ανθέξωμεν και να τους εξολοθρεύσωμεν, η δε πριν της πτώσεως της Τριπολιτζάς, ό μη γένοιτο και επισυμβή εναντίον τι τοιούτον έπεται και ως πολιορκίας πάντας να διαλυθώσι, και το παν της πατρίδος να αφανισθή λοιπόν φιλοτιμούμενοι προθυμοποιηθήτε διά την τιμήν της πατρίδος την ελευθερίαν δια την αγάπην του Θεού να τα ξεκινήσετε παρακαλώ και εγώ μία ώραν αρχίτερα χωρίς να καταδεχθήτε διά να μην συνδράμητε και εις αυτήν την καιριωτάτην περίστασιν, ήτις επέφερε τον όλεθρον της πατρίδος αλλ’ ως φιλογενείς να κάμητε εκείνο που απαιτή η φήμη του ονόματός σας, ήτις και αυτά τα ευρωπαϊκά έθνη εκίνησεν εις το να παρατηρώσιν με ανοικτόν όμμα τας αρετάς και ανδραγαθήματα σας και εκθειάζωσι την γενναιότητά σας και περιμένωσι απόκρισιν σας χαροποιάν της ξεκινήσεως των πλοίων σας σύν τη δηλώσει της αγαθής σας υγείας.

1821 Σεπτεμβρίου 9

Άγιος Βλάσιος

της φιλογενείας σας

πρόθυμος εις τας προσταγάς

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

(Απόσπασμα από το έργο του Μάρκου – Μάριου Σίμψα, «Το Ναυτικό στην ιστορία των Ελλήνων», έκδοση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού 1982, 3ος τόμος, σελ. 429 – 430)

Λεζάντα φωτογραφίας: «Πόλεμος της Τριπολιτζάς και των πέριξ αυτής χωρίων», έργο του Παναγιώτη Ζωγράφου με την καθοδήγηση του Ιωάννη Μακρυγιάννη

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.