Ιστορία

Το φυσικό περιβάλλον των Μετεώρων

Τα Άγια Μετέωρα αποτελούν μια απόκοσμη πέτρινη πολιτεία, στο δυτικό τμήμα της θεσσαλικής γης, ανάμεσα…

Το πέτρινο δάσος των Μετεώρων. Μια μοναστική πολιτεία που επιχειρεί να αγγίξει τον ουρανό

Στη μνήμη του Σπύρου Κοντογιάννη που άφησε την ψυχή του εκεί Μεγαλόπρεποι και επιβλητικοί, μυστήριο…

Τα Άγια Μετέωρα. Ιστορικό χρονικό της μετεωρίτικης μοναχοπολιτείας

του Δημητρίου Σοφιανού    Τα Μετέωρα, η «θηβαΐδα» των Σταγών, όπως εύστοχα αποκλήθηκαν, αποτελούν το…

Οι τοιχογραφίες των μονών των Μετεώρων

Στις Μονές των Μετεώρων διασώζεται σήμερα η θρησκεία μας και η εξ αυτής πνευματική παράδοσις.…

Η Αγία Λιθόπολη των Σταγών

Με­γα­λό­πρε­ποι καί ἐ­πι­βλη­τι­κοί, γε­μά­τοι μυ­στή­ριo καί ἰ­δι­ό­τυ­πη ὀ­μoρ­φι­ά ὑ­ψώ­νο­νται στό βορειοδυ­τι­κό ἄ­κρο τῆς Θεσ­σα­λί­ας, στήν…

Τα Μετέωρα ως γεωλογικό φαινόμενο

  Σέ ἀρ­χαί­ους Ἕλ­λη­νεςσυγ­γρα­φεῖς[1] μπο­ροῦ­με νά βροῦ­με ἀ­μυ­δρές πλη­ρο­φο­ρί­ες γι­ά τήν βρα­χώ­δη πε­ρι­ο­χή τῶν Ἁ­γί­ων Με­τε­ώ­ρων.…