Διαβάζετε τώρα
Η επέτειος του ΟΧΙ και το περιεχόμενό του (β’ μέρος)

Η επέτειος του ΟΧΙ και το περιεχόμενό του (β’ μέρος)

  • Επιμέλεια: Γρηγόρης Καλύβας

Ιστορικά κείμενα – Τα διαγγέλματα που έμειναν στην ιστορία

Διάγγελμα του Ιωάννη Μεταξά προς τον ελληνικό λαό (28-10-1940)

Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι επεδείξαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην, προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημας το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες μου εζήτησεν σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν, την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της. θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.

Έλληνες, τώρα θα αποδείξωμεν εάν είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον, αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας, και τας ιεράς μας παραδόσεις.

Νυν υπέρ πάντων ο αγών

Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως
Ιωάννης Μεταξάς


Διάγγελμα του Βασιλιά Γεωργίου Β΄ προς τον ελληνικό λαό (28-10-1940)

Προς τον ελληνικόν λαόν,

Ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως ανήγγειλε προ ολίγου υπό ποίους όρους ηναγκάσθημεν να κατέλθωμεν εις πόλεμον κατά της Ιταλίας, επιβουλευθείσης την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος.

Κατά την μεγάλην αυτήν στιγμήν είμαι βέβαιος, ότι κάθε Έλλην και κάθε Ελληνίς θα επιτελέση το καθήκον μέχρι τέλους και θα φανή αντάξιος της ενδόξου ημών ιστορίας.

Με πίστιν εις τον Θεόν και εις τα Πεπρωμένα της φυλής, το Έθνος σύσσωμον και πειθαρχούν ως εις άνθρωπος θα αγωνισθή υπέρ βωμών και εστιών μέχρι της τελικής νίκης.

Εν τοις ανακτόροις των Αθηνών τη 28η Οκτωβρίου 1940
Γεώργιος Β΄

Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Αθηνών προς τον ελληνικό λαό (28-10-1940)

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά

Η Α.Μ. ο Βασιλεύς και ο πρόεδρος της εθνικής ημών κυβερνήσεως καλούν ημάς πάντας ίνα αποδυθώμεν εις Άγιον υπέρ Πίστεως και Πατρίδος αμυντικόν αγώνα. Η Εκκλησία ευλογεί τα όπλα τα ιερά και πέποιθεν ότι τα τέκνα της Πατρίδος ευπειθή εις το κέλευσμα Αυτής και του Θεού θα σπεύσουν εν μιά ψυχή και καρδιά ν΄ αγωνισθούν υπέρ βωμών και εστιών και της Ελευθερίας και τιμής και θα συνεχίσουν ούτω την απ΄ αιώνων πολλών αδιάκοπον σειράν των τιμίων και ενδόξων αγώνων και θα προτιμήσουν τον ωραίον θάνατον από την άσχημον ζωήν της δουλείας. Και μη φοβούμεθα από των αποκτεινόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι, ας φοβούμεθα δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχή και σώμα απωλέσαι.
Επιρρίψωμεν επί Κύριον την μέριμναν ημών και Αυτός θα είναι βοηθός και αντιλήπτωρ εν τη αμύνη κατά της αδίκου επιθέσεως των εχθρών. Ούτοι εν άρμασι και ούτοι εν ίπποις, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου του Θεού και εν τη γενναιότητι και ανδρεία μεγαλυνθησόμεθα.

Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός είη ματά πάντων ημών.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χρύσανθος.


Ημερήσια Διαταγή Αρχιστράτηγου (28-10-1940)

Η Α.Μ. ο Βασιλεύς και η Εθνική Κυβέρνησις μου ενεπιστεύθησαν την αρχηγίαν του Στρατού.
Αναλαμβάνων αυτήν, καλώ τους Αξιωματικούς και οπλίτας του Ελληνικού Στρατού εις την εκτέλεσιν του υψίστου προς την Πατρίδα καθήκοντος με την μεγαλυτέραν αυταπάρνησιν και σταθερότητα. Ουδείς πρέπει να υστερήσει.

Η υπόθεσις του αγώνος, τον οποίον μας επέβαλεν ο αχαλίνωτος ιμπεριαλισμός μιας Μεγάλης Δυνάμεως, η οποία ουδέν είχε ποτέ να φοβηθή από ημάς, είναι η δικαιοτέρα υπόθεσις, την οποίαν είναι δυνατόν να υπερασπισθή ένας Στρατός. Πρόκειται περί αγώνος υπάρξεως. Θα πολεμήσωμεν με πείσμα, με αδάμαστον εγκαρτέρησιν, με αμείωτον μέχρι τελευταίας πνοής ενεργητικότητα. Έχω ακράδαντον την πεποίθησιν ότι ο Ελληνικός Στρατός θα γράψη νέας λαμπράς σελίδας εις την ένδοξον ιστορίαν του Έθνους.

Μή αμφιβάλλετε ότι τελικώς θα επικρατήσωμεν με την βοήθειαν και την ευλογίαν του Θεού και τας ευχάς του Έθνους.

Έλληνες Αξιωματικοί και οπλίται φανήτε ήρωες!
Αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος

Η αναγγελία του πολέμου από τον Ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών

«Αἱ ἰταλικαὶ στρατιωτικαὶ δυνάμεις προσβάλλουσιν ἀπὸ τῆς 05:30 ὥρας τῆς σήμερον τὰ ἡμέτερα τμήματα προκαλύψεως τῆς Ἑλληνοαλβανικῆς Μεθορίου. Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ Πατρίου ἐδάφους.».

 

Το περιεχόμενο του Ο-Χ-Ι και το σήμερα 
Μετά από 74 χρόνια το ΟΧΙ του Μεταξά και του Ελληνικού λαού αλλά και οι ένδοξες σελίδες που έγραψε ο ελληνικός στρατός στις κορφές της Πίνδου αλλά και οι ανείπωτες στερήσεις και θυσίες του Ελληνικού λαού κατά την κατοχή είναι, είναι όλα τόσο επίκαιρο όσο ποτέ κάτι που επιβάλλει μελέτη και ενδοσκόπηση ώστε να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε την δύσκολη πραγματικότητα που διάγει η χώρα και η ελληνική κοινωνία.
Γιατί σε τούτη δω η κρίση που περνάμε δεν συγκρούονται στρατοί, ούτε όπλα αλλά το χρήμα και οι αγορές που έχουν τον πρώτο λόγο και τον τελευταίο λόγο για όλα, ακόμα και για τα εντελώς ατομικά δικαιώματα και φυσικά για το συλλογικό μας μέλλον
Οι δυνάμεις που ελέγχουν και κατευθύνουν το σύστημα της παγκοσμιοποίησης έχουν πιο αποτελεσματικά όπλα να πετύχουν τον στόχο τους να δημιουργήσουν τον πλανήτη – χωριό, τον παγκόσμιο πολίτη απαλλαγμένο από κάθετί που θυμίζει εθνική ταυτότητα.
Γι΄ αυτό και πολεμούν όλα τα στοιχεία που την σφυρηλατούν (γλώσσα, ιστορία, παράδοση, θρησκεία, αξίες ). Το ΟΧΙ του σήμερα πρέπει να είναι καθημερνό και ηχηρό γιατί είναι η μόνη διέξοδος και η μόνη δυνατότητα αντίστασης στον πολιτισμικό και εθνικό εκφυλισμό.
Το ΟΧΙ του σήμερα είναι διαφορετικό. Η διαφορά είναι στον εχθρό. Τότε οι παππούδες μας μέσα στα κρύα και τα χιόνια της Αλβανίας πολεμούσαν με περίσσιο θάρρος με δύναμη και ελπίδα. Ήξεραν τι πρέπει να αποφύγουν ήξεραν τι και ποιόν πολεμούν. Αυτός όμως ο πόλεμος σήμερα ο εχθρός του δεν φαίνεται και δεν έχει όνομα συγκεκριμένο. Ποιον να πολεμήσεις από ποιόν να προφυλαχθείς όταν δεν ξέρεις ποιος και τι προπάντων σε πολεμάει; Ένας άφαντος εχθρός που σκορπάει καθημερινά με μεγάλη ταχύτητα αγωνία και φόβο. Όπως λένε το πρώτο συνθετικό του φόβου είναι το άγνωστο και πάνω σε αυτό ίσως τελικά να στηρίζεται όλο το παιχνίδι που βλέπουμε να παίζεται στην πλάτη της Ελλάδας. Στην πλάτη του Έλληνα γιατί ο Έλληνας είναι η Ελλάδα.
Όμως ο Έλληνας δεν θα το βάλει κάτω. Δεν θα το βάλουμε κάτω γιατί θέλουμε να ζήσουμε και θα το κάνουμε. Υπάρχει Ελπίδα και θα γεννηθεί μέσα από την ψυχή μας μετατρέποντας τα όνειρά μας και πάλι σε πράξεις. Ίσως να γραφτεί και πάλι στην Ιστορία του Έθνους μας ένα ακόμα ΟΧΙ μεγαλύτερο και πιο δυνατό από τότε. Για να μπορέσουμε τουλάχιστον να δώσουμε το αύριο, που δεν έδωσαν σε εμάς η προηγούμενη γενιά, στην γενιά που έρχεται. Η ζωή μας είναι γεμάτη προβλήματα αλλά παρ’ όλες τις δυσκολίες είμαστε ακόμα όρθιοι και θα παραμείνουμε όρθιοι.
Το ΟΧΙ δεν είναι μόνο για τους Γερμανούς. Είναι ΟΧΙ απέναντι στην φυλακή των ονείρων, την σκλαβιά της καρδιάς και τον θάνατο των λέξεων.

Όταν οι Γερμανοί λεηλατούσαν την ελληνική οικονομία – Τα ερείπια της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα – H πείνα την περίοδο της γερμανικής κατοχής – Οι γερμανικές θηριωδίες την περίοδο της κατοχής.

Η καταστροφές που υπέστη η Ελλάδα από τις δυνάμεις του άξονα κατά την κατοχή (1941-1944) είναι ανυπολόγιστη. Και είναι άξιο προσοχής ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που δεν αποζημιώθηκε γι΄ αυτές.

Η εφημερίδα «Δημοκρατία», δημοσίευσε συγκλονιστικά στοιχεία των ολέθριων συνεπειών της κατοχής της Ελλάδας από τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Πρόκειται για μια έρευνα, που παρουσιάστηκε το 1945, στο Παρίσι και το Λονδίνο, καθώς και στη διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στον Αγ. Φραγκίσκο (Σαν Φρανσίσκο) και απαριθμεί αναλυτικά τις απώλειες της Ελλάδας, σε πληθυσμό, περιουσία και υποδομές.

Οι ανθρώπινες απώλειες, οι σφαγές, η οικονομική καταστροφή και η καταστροφή των υποδομών, παρουσιάζονται με φωτογραφίες, χάρτες και διαγράμματα, όπως καταγράφηκαν στο λεύκωμα “Αι Θυσίαι της Ελλάδος εις τον Β’ Παγκόσμιον Πόλεμον”*, που δημοσιεύτηκε αμέσως μετά την απελευθέρωση.

*Τα στοιχεία που περιέχει το λεύκωμα συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της κατοχής από το Γραφείο Χωροταξικών και Πολεοδομικών Μελετών και Ερευνών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες της εποχής. Το κείμενο του λευκώματος γράφτηκε από τον Αρχιτέκτονα κ. Κ.Α. Δοξιάδη.

Η εργασία άρχισε τον Μάιο του 1941 και δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 1944 όταν ελευθερώθηκε η Ελλάδα. Το 1945, παρουσιάσθηκε στο Παρίσι και το Λονδίνο, καθώς και στη διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στον Αγ. Φραγκίσκο.

Όταν οι Γερμανοί λεηλατούσαν την ελληνική οικονομία.

Η κατοχή της Ελλάδας από τις στρατιές του Χίτλερ, προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές στην οικονομία και διέλυσε τον παραγωγικό ιστό της χώρας και επέφερε ολοκληρωτική καταστροφή στην οικονομία της χώρας και κυρίως στη γεωργική παραγωγή.

Η παρουσία των δυνάμεων του Χίτλερ στην Ελλάδα συνοδεύτηκε από ένα οικονομικό “ολοκαύτωμα”. Η Ελλάδα υποχρεώθηκε να συντηρεί τα στρατεύματα που στάθμευαν στη χώρα, ενώ ανεφοδίαζε με τρόφιμα και το μέτωπο της Λιβύης. Παράλληλα οι Γερμανοί λεηλατούσαν την παραγωγή με αποτέλεσμα την εξόντωση εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων από πείνα και ασθένειες.

Ωστόσο, με την έναρξη της κατοχής ο ελληνικός λαός σταμάτησε όσο ήταν δυνατόν την παραγωγή με στόχο να μη βοηθηθεί ο Άξονας. Έτσι, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και η απόδοσή τους κατά στρέμμα ελαττώθηκαν σημαντικά.

Την περίοδο της κατοχής (1941-1944), είχαμε μείωση της παραγωγής κατά 40% στα δημητριακά, κατά 36% στα όσπρια, κατά 89% στον καπνό και κατά 75% στο βαμβάκι.

Κυρίως μειώθηκε η παραγωγή προϊόντων που είχαν περισσότερο ανάγκη οι Γερμανοί, όπως το βαμβάκι και ο καπνός, ενώ το ίδιο συνέβη και με τις ελιές, το λάδι τα σταφύλια και τους ξηρούς καρπούς.

Μείωση παρατηρήθηκε και στην παραγωγή μεταλλευμάτων (αντιδράσεις εργατών, σαμποτάζ, επιθέσεις αντιστασιακών), με την Ελλάδα να διακόπτει ουσιαστικά τις εξαγωγές, με στόχο να μην μπορούν οι κατοχικές δυνάμεις να επωφεληθούν.


Όπως ήταν φυσικό οι Γερμανοί αντέδρασαν στο σαμποτάζ, διακόπτοντας τις εισαγωγές στην Ελλάδα με ό,τι αυτό σήμαινε για τον λαό της.

Οι Γερμανοί εκμηδένισαν τις εισαγωγές ζώων και μείωσαν δραστικά τον αριθμό των ζώων που χρησιμοποιούνταν σε εργασίες, με αποτέλεσμα τα χωράφια να μείνουν ακαλλιέργητα και οι μεταφορές σε δύσβατες περιοχές να σταματήσουν.

Με ανάλογο τρόπο μειώθηκε και ο κτηνοτροφικός πλούτος της χώρας, με αποτέλεσμα το κρέας, το τυρί και άλλα κτηνονοτροφικά προϊόντα να εξαφανισθούν από την ελληνική αγορά.

Με τη ραγδαία μείωση και των εισαγωγών και των εξαγωγών κλιμακώθηκε ο οικονομικός πόλεμος κατά της χώρας μας ως συνέπεια της εισβολής και κατοχής της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα.

Μεταβείτε στο:
α’ μέρος
γ’ μέρος
δ’ μέρος
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.