Διαβάζετε τώρα
Αρχιμ. Νήφων, Καθηγ. Ι. Μ. Μ. Μετεώρου: «Ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο που οι Μετεωρίτες Πατέρες πέρασαν και αγίασαν με τη ζωή τους…»

Αρχιμ. Νήφων, Καθηγ. Ι. Μ. Μ. Μετεώρου: «Ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο που οι Μετεωρίτες Πατέρες πέρασαν και αγίασαν με τη ζωή τους…»

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, της εορτής των Οσίων Μετεωριτών Πατέρων, παραθέτουμε το συ­νο­πτι­κό, αλ­λά πο­λύ ου­σι­α­στι­κό και ε­πί­και­ρο λό­γο που είχε εκ­φώ­νη­σε ο Κα­θη­γού­με­νος της Ι­ε­ράς Μο­νής Με­τα­μορ­φώ­σε­ως του Σω­τή­ρος – Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου, Αρ­χι­μαν­δρί­της Νή­φων στον Πα­νη­γυ­ρι­κό Ε­σπε­ρι­νό στον Ι.Ν. Ζω­ο­δό­χου Πη­γής – Πα­να­γιάς της Δού­πια­νης το 2014

«Ζού­με σε έ­ναν ευ­λο­γη­μέ­νο τό­πο που οι Με­τε­ω­ρί­τες Πα­τέ­ρες πέ­ρα­σαν και α­γί­α­σαν με τη ζω­ή τους. Κά­θε σπι­θα­μή αυ­τού του με­τε­ω­ρί­τι­κου τό­που εί­ναι φω­τι­σμέ­νη με την α­γι­ό­τη­τα, την υ­πα­κο­ή και τα δά­κρυ­α των Με­τε­ω­ρι­τών Πα­τέ­ρων που πέ­ρα­σαν και τον α­γί­α­σαν με τη ζω­ή τους πριν α­πό 900 και πλέ­ον χρό­νια.
Σή­με­ρα έρ­χον­ται ε­δώ α­πό τα πέ­ρα­τα του κό­σμου για να θαυ­μά­σουν την αρ­χι­τε­κτο­νι­κή των Μο­να­στη­ρι­ών, τους Ι­ε­ρούς Να­ούς, τα κει­μή­λια. Το έρ­γο, δη­λα­δή, των Με­τε­ω­ρι­τών Πα­τέ­ρων που έ­ζη­σαν ε­δώ τον 12ο και τον 13ο αι­ώ­να, έ­να έρ­γο που ή­ταν η κα­θη­με­ρι­νό­τη­τά τους.
Και μη νο­μί­σε­τε ό­τι σκέ­φθη­καν πο­τέ ό­τι 900 χρό­νια με­τά το έρ­γο τους θα α­πο­τε­λεί αν­τι­κεί­με­νο θαυ­μα­σμού, τό­πος προ­σκυ­νή­σε­ως. Ε­κεί­νοι τό­τε έ­ζη­σαν α­πλά, βί­ω­σαν την α­γά­πη τους προς το Θε­ό, και ε­μείς σή­με­ρα α­γι­α­ζό­μα­στε, παίρ­νου­με δύ­να­μη α­πό το χώ­ρο των Με­τε­ώ­ρων που ή­ταν, εί­ναι και θα μεί­νει χώ­ρος ι­ε­ρός και ά­γιος.
Αυ­τή εί­ναι η με­γά­λη και βα­ριά κλη­ρο­νο­μιά μας».

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.