Διαβάζετε τώρα
Συγκλονιστικό κείμενο γιά τόν Χρυσόστομο Σμύρνης

Συγκλονιστικό κείμενο γιά τόν Χρυσόστομο Σμύρνης

  • Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Τὸ συγκλονιστικότερο κείμενο πού, κατ᾽ ἐμέ, γράφτηκε γιὰ τὸ ἔργο καὶ τὸ Μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀνέγνωσε στὶς 13 Νοεμβρίου 1962 στὴ Μεγάλη Αἴθουσα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ὁ καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς  Λεωνίδας Φιλιππίδης, ποὺ διετέλεσε καὶ πρύτανις τοῦ ἐν λόγῳ Πανεπιστημίου κατὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 1965-66.
.             Γιὰ τὸν Ἐθνοϊερομάρτυρα Χρυσόστομο ἔχουν γραφεῖ πολλὰ βιβλία μὲ ἔγκυρες ὅσο καὶ συνταρακτικὲς μαρτυρίες περὶ τοῦ μαρτυρίου του. Ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα θεωρεῖται τοῦ Σπυρίδωνος Λοβέρδου. Καταπληκτικὸ σὲ συγγραφικὴ δύναμη κυκλοφορήθηκε τὸ 1929. Ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ παραβληθεῖ μὲ τὸ κείμενο τοῦ Λεωνίδα Φιλιππίδη. Κι αὐτὸ γιατί ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς συνδυάζει τὴ συγκλονιστικὴ περιγραφὴ μὲ τὰ βιώματα, ποὺ ἀπέκτησε ζώντας κοντὰ  στὸν Ἅγιο Ἐθνοϊερομάρτυρα Μητροπολίτη Σμύρνης ὡς διευθυντὴς τοῦ Ἰδιαιτέρου του Γραφείου ἐπὶ δύο καὶ πλέον χρόνια, τὰ πιὸ κρίσιμα, τραγικὰ καὶ βασανιστικὰ γιὰ τὴ ζωή του.
.             Ὡς πρὸς τὴν ἐργατικότητα τοῦ Ἁγίου ὁ Φιλιππίδης γράφει: «Ἀπὸ τῆς 5ης πρωινῆς εὑρίσκετο εἰς τὸ γραφεῖον του, ἀποσφραγίζων καὶ παραδίδων εἰς τὸν ἰδιαίτερον Γραμματέα του (Σημ. γρ. Δηλαδὴ σὲ ἐκεῖνον) τὴν ἐπίσημον καὶ προσωπικὴν ἀλληλογραφίαν. Ὁ ὄγκος τῶν ἀπαντήσεων ἔπρεπε νὰ ὑπογραφῇ τὴν 11ην νυκτερινὴν καὶ νὰ ταχυδρομηθῇ τὸ μεσονύκτιον, ἐνῶ ἡ σύνταξις ἐκθέσεων ἐπὶ τῆς καταστάσεως παρεξέτεινε τὴν ἐργασίαν πολὺ πέραν τοῦ μεσονυκτίου… Εἶναι ζήτημα ἂν ἀνεπαύετο τρεῖς ὥρας κατὰ τὸ εἰκοσιτετράωρον».
.             Στὴ Μικρὰ Ἀσία, μὴ ὑπαρχούσης ἑλληνικῆς κρατικῆς ἐξουσίας, τὸ βάρος αὐτὸ εἶχε ἐπωμισθῆ ἡ ἐθναρχοῦσα ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία ἄνευ ἐπαρκῶν οἰκονομικῶν μέσων. Γράφει σχετικῶς ὁ Λεωνίδας Φιλιππίδης γιὰ τὸν ἅγιο Μητροπολίτη Σμύρνης: «Μὴ κεκτημένος ὁ ἴδιος περιουσίαν, εἶχεν ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν εἰς τὴν διαθεσίν του τὸν πλοῦτον τῶν εὐκαταστάτων ἐκ τοῦ ποιμνίου του εἰς χρῆμα καὶ εἰς εἴδη. Προίκα ἐζήτει ἀπ’ αὐτοῦ εἰς παντὸς εἴδους ὑφάσματα, ρουχισμὸν καὶ οἰκιακὰ σκεύη ἡ πτωχὴ χήρα διὰ τὴν ὀρφανὴν κόρην της; Μὲ ἓν σημείωμά του πρὸς ὑφασματέμπορον καὶ μὲ δεύτερον πρὸς ἔμπορον οἰκιακῶν σκευῶνἐχορηγοῦντο εἰς αὐτὴν πλήρης ρουχισμὸς καὶ οἰκοσκευή. Τὰ ναῦλα της δὲν εἶχε ἄλλη πτωχὴ διὰ νὰταξειδεύση πρὸς λουτροθεραπείαν;- σημείωμα πρὸς τὸν πλοιοκτήτην ἢ τὸν πράκτορά του καὶ ἐξεδίδετο ἀμέσως εἰσιτήριον μετ᾽ ἐπιστροφῆς, ἐβοηθεῖτο δὲ καὶ χρηματικῶς  ἡ αἰτοῦσα ὑπὸ τοῦΜητροπολίτου διὰ τὰ λοιπά της ἔξοδα… Μόλις οἱ ἔμποροι καὶ τὰ Γραφεῖα ἀντίκρυζον σημείωμα μὲτὸν δικέφαλον καὶ μὲ τὸν γραφικὸν χαρακτήρα, τὴν ὑπογραφὴν καὶ τὴν σφραγίδα τοῦ Μητροπολίτου ἐξετέλουν τὸ σημείωμα ἀμέσως καὶ πλήρως… Κατάπληκτος ἔμεινα ὅτε ἡμέραν τινὰ παρέστην εἰς τὸν ἑξῆς διάλογον μεταξύ τοῦ Μητροπολίτου καὶ ἐμπόρου:
-Δεσπότη μου ἦρθα νὰ μοῦ πεῖτε τί παράπονο ἔχετε μαζί μου;
-Παράπονον ἀγαπητέ μου, γιατί;
-Γιατί Δεσπότη μου, ἔχετε δύο ἑβδομάδες νὰ μοῦ στείλετε χαρτὶ νὰ δώσω πράγμα σὲ χριστιανό! Αὐτὰ τὰ χαρτιά σας γιὰ ἐμᾶς εἶναι εὐλογία!…».
.             Θὰ συνεχίσουμε τὴν προσεχῆ Τρίτη τὰ περὶ τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Χρυσοστόμου, τοῦ Μεγαλομάρτυρα κατὰ τὸν ἀείμνηστο Φιλιππίδη.-

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.