Διαβάζετε τώρα
Ἡ Δεομένη Μητέρα

Ἡ Δεομένη Μητέρα

« Παναγία μας, ὅταν μεσιτεύει πρός τόν Θεόν γιά τούς Χριστιανούς, αὐτή μεσιτεύει πρός τόν Υἱόν της διά τούς υἱούς της. Παρακαλεῖ λοιπόν τόν Θεό μέ τόση παρρησία, ὅση πρέπει νά ἔχη ἡ Μητέρα πρός τόν Υἱόν. Καί παρακαλεῖ γιά τούς χριστιανούς μέ τόση ἀγάπη, ὅση μιά Μάννα γιά τά παιδιά της. Ἀλλά ἡ δική της ἀγάπη καί ἡ παρρησία, εἶναι ἄπειρη. Τί θά ζητοῦσε ποτέ, καί θά λάμβανε ἀπό ἕναν τέτοιο Υἱό; Τί θά ζητούσαμε ἐμεῖς, καί δέν θά λαμβάναμε ἀπό μιά τέτοια Μητέρα;…

Ὀρφανοί, πού ἔχετε στερηθεῖ τούς γονεῖς σας· ξένοι, πού χάσατε τήν πατρίδα σας· ἄρρωστοι, θλιμμένοι, σκλαβωμένοι, ἁμαρτωλοί, μή λυπᾶσθε. Ἐσεῖς ἔχετε μητέρα τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Μητέρα πού σᾶς κυβερνᾶ στήν ὀρφάνια σας, πού σᾶς σκέπει στήν ξενιτειά σας, πού σᾶς τρέφει στήν πτώχεια σας, πού σᾶς δίδει τή γιατρειά στά πάθη, στίς θλίψεις τήν παρηγοριά, στή σκλαβιά τήν ἐλευθερία, στίς ἁμαρτίες τή συγχώρηση. Μή λυπᾶσθε· ἐσεῖς ἔχετε μητέρα τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ.

Γεωργοί, πού δουλεύετε τή γῆ, τήν Παρθένον νά ἐπικαλεῖσθε, γιά νά ἔχετε εὐλογία καρποφορίας στούς κόπους σας. Νέοι, πού σπουδάζετε στά σχολεῖα, τήν Παρθένον νά ἐπικαλεῖσθε, γιά νά ἔχετε φῶς γνώσεως στή σπουδή σας. Ἱερεῖς καί λαϊκοί, ἄνδρες καί γυναῖκες, τήν Παρθένον νά ἐπικαλεῖσθε σέ ὅλες τίς ἀνάγκες, καί σωματικές καί ψυχικές, γιά νά τήν ἔχετε προστάτη σ’ αὐτή τήν ζωή, παραστάτη ἐν ὥρα θανάτου, μεσίτη ἐν ἡμέρα κρίσεως.

Χριστιανοί, μικροί καί μεγάλοι, ὅσοι λατρεύετε καί προσκυνεῖτε τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, νά τιμᾶτε καί νά εὐλαβεῖσθε τό ὄνομα τῆς Παρθένου Μαρίας, τῆς Μητέρας τοῦ Ἰησοῦ καί δικῆς μας Μητέρας. Ἰησοῦς καί Μαρία ἄς εἶναι τυπωμένα μέσα στήν καρδιά σας· Ἰησοῦς, καί Μαρία ἄς μή λείπη ἀπό τό στόμα σας. Ἰησοῦς καί Μαρία ἄς εἶναι ἡ ἀρχή καί τό τέλος τῶν προσευχῶν σας.

Τό ὄνομα Ἰησοῦς καί Μαρία, ἄς εἶναι τά πρῶτα λόγια τῆς αὐγῆς, τά ὕστερα τῆς ἑσπέρας· μέ τοῦτα νά σφαλίζετε στόν ὕπνο τά μάτια σας, μέ τοῦτα πάλι νά τά ἀνοίγετε στό φῶς· μέ τοῦτα νά μπαίνετε καί βγαίνετε ἀπό τήν Ἐκκλησία, μέ τοῦτα νά ἀρχίζετε καί νά τελειώνετε κάθε ὑπόθεση, γιά νά ἀξιωθῆτε τήν ὥρα, πού μέλλετε νά παραδώσετε τό πνεῦμα, νά ἔχετε ἀπό τό ἕνα μέρος τόν Ἰησοῦ καί ἀπό τό ἄλλο τήν Μαρία, καί μαζί μέ τόν Ἰησοῦ, καί τήν Μαρία, νά συνδοξάζεσθε στήν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

Ἠλίας Μηνιάτης

 

Πηγή

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.