Ὁ Ἀνασταίνων

«Ὁ Ἀνασταίνων εἶναι ὁ Κύριός μου. Ἀνασταίνει τούς νεκρούς ἀπό τό πρωί ἕως τό σούρουπο…